Ciclo formativo: CSADG01. Administración e Finanzas.

Módulo profesional: MP0648. Recursos Humanos e Responsabilidade Social Corporativa.  Grupo: A

Curso: 1º   Ano académico: 2015/16