Ciclo formativo: CSADG01. Administración e Finanzas.

Módulo profesional: MP0652. Xestión de recursos humanosGrupo: A

Curso: 2º   Ano académico: 2015/16