Ciclo formativo: CMADG01. Xestión Administrativa.

Módulo profesional: MP0449. Formación e orientación laboral. Grupo: A

Curso: 1º   Ano académico: 2019/20