Ciclo formativo: CSADG01. Administración e Finanzas.

Módulo profesional: MP0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial.  Grupo: A

Curso: 1º   Ano académico: 2015/16