Profesor: Julia Rodríguez Díaz

Ciclo formativo: CSADG01. Administración e Finanzas.

Módulo profesional: MP0650. Proceso integral da actividade comercial. Grupo: A

Curso: 1º   Ano académico: 2016/17