Ciclo formativo: CSADG01. Administración e Finanzas.

Módulo profesional: MP0654. Contabilidade e fiscalidade. Grupo: A

Curso: 2º   Ano académico: 2015/16