Ciclo formativo: CSADG01. Administración e Finanzas.

Módulo profesional: MP0655. Xestión loxística e comercial. Grupo: A

Curso: 2º   Ano académico: 2016/2017