Ciclo formativo: CSADG01. Administración e Finanzas.

Módulo profesional: MP0653. Xestión financeira. Grupo: A

Curso: 2º   Ano académico: 2016/17