Ciclo formativo: CMADG01. Xestión Administrativa.

Módulo profesional: MP0448.Operacións auxiliares de xestión de

tesouraría. Grupo: A

Curso: 1º   Ano académico: 2014/15