Ciclo formativo: CMADG01. Xestión Administrativa.

Módulo profesional: MP0442. Operacións administrativas de recursos humanos. Grupo: A

Curso: 2º   Ano académico: 2015/16