Ciclo formativo: CMADG01. Xestión Administrativa.

Módulo profesional: MP0437. Comunicación empresarial e atención á clientela. Grupo: A

Curso: 2º   Ano académico: 2015/16